Psychomotorische Systeem Therapie

Psychomotorische Systeem Therapie (PMST) is een effectieve manier om gezinnen te helpen bij vastlopende ontwikkelingsprocessen van één of meerdere gezinsleden. Samen richten we ons op de ontstane interacties tussen alle betrokkene. Het uiteindelijk doel van de inzet van PMST is dat het systeem zich gesterkt gaat voelen om zaken zelf en met elkaar te regelen. 

Binnen de PMST krijgt het gezin activiteiten aangeboden, waarmee de betrokken gezinsleden samen aan de slag gaan. Als gezinsleden letterlijk en figuurlijk met elkaar in beweging komen, worden interactiepatronen en omgangsvormen voelbaar en zichtbaar. Als therapeuten richting wij ons op de ontstane interacties tussen alle betrokkenen (het relationeel bewegen) en mogelijke veranderingen daarin, en niet zozeer op gedragsverandering van het aangemelde kind of de jongere. Tijdens de behandeling worden inzichten verkregen in patronen en gedragingen en worden waar nodig oplossingen aangereikt en geoefend. 


Thema's:

1. Structuur en posities, grenzen: de hiërarchie en grenzen binnen het systeem versterken en verhelderen.

2. Samenwerken communicatie: de afstemming en de samenwerking tussen het systeem versterken en vergroten. 

3. Hechting en verbondenheid:

4: Plezier en ontspanning, lukken; 

PMST kan ook van waarde zijn wanneer binnen een behandeling van een kind of jeugdige, waarbij er sprake is van niet werkzame patronen voor de ontwikkeling van het kind/de jeugdige en de wens bestaat om dit te willen veranderen. Doel: Opvoedingsvaardigheden vergroten: Het geven van tools om de opvoedingsvaardigheden te vergroten van ouder(s) of verzorger(s) passend bij de gezinsfase. Inzicht geven en kennis vergroten van het eventuele ontwikkelingsgebieden van het kind.


Voor wie?

Deze vorm van gezinstherapie is vooral geschikt voor gezinnen die door het vele praten niet (meer) aan betekenissen, belevingen of aan ‘het doen’ toekomen of voor gezinnen die moeilijk met elkaar ‘aan de praat’ komen. Een andere manier van met elkaar omgaan en ervaren kan wellicht de ontwikkeling weer op gang brengen.

Hoe werkt het?

1. Introductiegesprek:

Het eerste gesprek tussen het gezin en de therapeuten vindt plaats in de spreekruimte en duurt maximaal een uur. Het is een verbale sessie. In dit gesprek worden de gezamenlijk thematiek en de hieruit voortkomende doelen voor deze behandelingvorm besproken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de wens steeds mislukkend onderling overleg te verbeteren, of het vertrouwen in elkaar te hervinden, of hoe heftige emoties en/of onmogelijk gedrag te leren hanteren. Verder wordt het gesprek gebruikt om uitleg te geven over de vorm en inhoud van PMST en worden er praktische afspraken gemaakt.

2. Aan de slag:

Gevolgd door een cyclus van 3 tot 5 'doe-sessies'. Iedere behandelsessie (duur: +/- 60) vindt in de gymzaal plaats. Een sessie is opgebouwd uit verschillende activiteiten. Iedere activiteit start met uitleg en uitnodiging aan het gezin. Daarna volgt de uitvoering ervan, met vervolgens een korte evaluatie na afronding van deze activiteit.

3. Afsluiting

Na een aantal vooraf afgesproken doe-sessies vindt het evaluatiegesprek plaats. In het evaluatiegesprek wordt de voortgang van het therapeutisch proces besproken en worden besluiten genomen over hoe verder.

Meestal een cyclus van 3 tot 5 'doe-sessies'


“ONDERSTEUNING VOOR JONGEREN, OUDERS EN GEZINNEN ZODAT HET WÉL LUKT”

Zo lang als nodig en zo kort als het kan